Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met de geldende algemene voorwaarden zodra u gebruik maakt van Kortingbutler.be. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment wijzigen, waardoor de oude algemene voorwaarden vervallen en de nieuwe algemene voorwaarden direct in zullen gaan.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

KortingButler.be, is een initiatief van Online Web Solutions.

E-mail: hello@kortingbutler.be

Artikel 3 – Het aanbod

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen of kortingen die op deze website vermeld worden werken of nog geldig zijn. Kortingbutler.be en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Als u een kortingscode of korting ziet die niet meer geldig is, laat u het ons dan weten zodat we deze van onze website kunnen halen.

Artikel 4 Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Kortingbutler.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 5 Persoonsgegevens.

Kortingbutler.be zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kortingbutler.be neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van Kortingbutler.be, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Links

De site van Kortingbutler.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Kortingbutler.be geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 8 Aankoop

Kortingbutler.be verkoopt zelf geen producten. Als u een product aanschaft dan gelden de voorwaarden van desbetreffende adverteerder.

Artikel 9 Uw rechten

U kunt altijd aan Kortingbutler.be vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Kortingbutler.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Kortingbutler.be zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Kortingbutler.be hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 11 – Klachten

Bij een klacht raden we u aan om contact op te nemen met de adverteerder. Wij fungeren slechts als tussenpersoon en zijn niet verantwoordelijk voor de diensten/producten die de adverteerder aanbiedt.